1. Home › 
  2. WEDSTRIJDREGLEMENT

WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijdreglement m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd naar aanleiding van de enquête voor werknemers rond de opleidingsbehoeften van medewerkers PC 341.

Artikel 1: Principe
​​
​​​​​​​Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels m.b.t. de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd naar aanleiding van de enquête voor werknemers rond de opleidingsbehoeften van medewerkers PC 341. (hierna “de Wedstrijd”). 

Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Sofuba, met maatschappelijke zetel te Einestraat 21, 9700 Oudenaarde, België (hierna "de Organisator" genoemd).

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de Organisator.  

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van de Organisator en kan daar desgewenst worden afgeprint.

Artikel 2: Wie kan meedoen?

De Wedstrijd staat open voor elke werknemer die de enquête invult.

Om kans te maken op de aan één van de Wedstrijd verbonden prijzen moet een deelnemer: 

Er wordt per persoon slechts 1 deelname aanvaard. Een deelnemer kan slechts maximum één prijs winnen met deze Wedstrijd.  

In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de Organisator zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd.

Artikel 3: Termijn

Deelname aan de Wedstrijd kan tussen 15/11/2020 en 06/12/2020.

Artikel 4: De Prijs

De vijf prijzen uit de loting zijn 5 I-pads.

De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook.

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van de Wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen.

Artikel 5: Bepaling en bekendmaking van winnaars 

De winnaar is de deelnemer van wie het antwoord op de schiftingsvraag het juiste antwoord zo goed mogelijk benadert. Als er een ex-aequo is, dan wint de deelnemer die als eerste deelnam. 

De winnaars zullen persoonlijk worden gecontacteerd. 

De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De beslissingen tot aanduiding van winnaars is derhalve definitief en kan niet worden aangevochten. 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor:


Artikel 7: Reglementswijzigingen

De Organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de Wedstrijd of het verloop ervan op elk ogenblik te wijzigen, op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van Organisators wil dit rechtvaardigen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen deze aangepast worden op de website van Sofuba.

Artikel 8: Betwistingen

De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de Wedstrijd. Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de Organisator.

Artikel 9: Privacy

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door de Organisator verwerkt in het kader van hun deelname. De persoonsgegevens worden niet verder verwerkt voor andere doeleinden. 

Deze gegevens vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacybeleid van Sofuba kan u terugvinden via https://www.sofuba.be/nl/privacybeleid

Artikel 10: Contact

Bij vragen, problemen of betwistingen in verband met de Wedstrijd kan een e-mail gestuurd worden naar stefan.vanluydt@sofuba.be.