1. Home › 
  2. Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Kent u onze algemene voorwaarden? Kom te weten welke procedure wij handhaven en welke garanties wij u geven wat betreft inschrijvingen, annulaties, privacybeleid en copyright.

1. Inschrijvingsprocedure

Door in te schrijven, aanvaardt u dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt u zich ertoe deze na te leven. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle inschrijvingen gebeuren via de website van Sofuba: www.sofuba.be

Sofuba behoudt zich het recht voor het programma, de spreker(s) of de locatie  te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden Sofuba ertoe dwingen en dit zonder dat de deelnemer een schadevergoeding hiervoor kan verhalen. Sofuba engageert zich om u onmiddellijk op de hoogte te stellen van de wijzigingen.

U kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er nog geen datum gepland is voor deze opleiding. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst plannen wij een nieuwe sessie in. Wij zullen u onmiddellijk verwittigen als een datum beschikbaar is. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder engagement.

2. Financiële tussenkomst

De medewerker uit de doelgroepen heeft de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan de opleidingen.

Met het oog op de ontwikkeling van de specifieke bekwaamheden van de medewerker uit de doelgroepen, wordt de mogelijkheid geboden om kosteloos deel te nemen aan de opleidingsprogramma's, althans binnen de perken van de beschikbare middelen.

Het Paritair Fonds neemt de cursus- en seminariekosten volledig voor zijn rekening. Documentatie en koffiepauzes zijn inbegrepen.

Bij een ongewettigde afwezigheid van de deelnemer zal de cursus- en/of opleidingskost alsnog gefactureerd worden aan de werkgever.

3. Annulatie/vervangingsprocedure

Annulaties worden kosteloos aanvaard tot 5 werkdagen voor de datum van het seminarie in kwestie.  Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Annulaties moeten schriftelijk of per email gebeuren ter attentie van info@sofuba.be.
Indien ter voorbereiding van het seminarie of als onderdeel van, documentatie, al dan niet digitaal, ter beschikking werd gesteld, blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Sofuba behoudt zich het recht voor de opleiding te annuleren in geval van onvoldoende inschrijvingen of overmacht. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan uiterlijk 5 werkdagen voor het seminarie van op de hoogte gebracht. 

In geval van annulatie door overmacht, wordt de inschrijver/deelnemer hiervan zo snel als mogelijk verwittigd. In geval van annulatie door onvoldoende inschrijvingen of door overmacht kan de deelnemer/inschrijver hiervoor geen schadevergoeding verhalen. In voorkomend geval wordt de factuur gecrediteerd en het inschrijvingsgeld teruggestort.

Indien u zelf niet kunt deelnemen, mag een collega u vervangen maar dit moet eveneens 2 werkdagen voor de start van de opleiding schriftelijk worden gemeld via info@sofuba.be.

4. Privacy

Sofuba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.
Om in te schrijven op onze nieuwsbrief/opleidingen, hebben we een beperkt aantal persoonsgegevens van u nodig.

De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Sofuba geeft u daarbij de volgende garanties:

U kan onze volledige privacyverklaring hier raadplegen.

5. Copyright

De documentatie die tijdens de seminaries ter beschikking wordt gesteld mag niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Sofuba.

De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Sofuba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.