1. Home › 
  2. Privacybeleid

Privacybeleid

Sofuba hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

1. Privacyverklaring

Sofuba, met maatschappelijke zetel te Einestraat 21, 9700 Oudenaarde, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Sofuba hecht veel belang aan uw privacy en beschermt uw persoonsgegevens met toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, hierna: “AVG”), alsook de wetgeving betreffende elektronische communicatie en andere toepasselijke wettelijke bepalingen.

Sofuba heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) aangesteld, die het correct verwerken van uw persoonsgegevens mee opvolgt. 

Deze privacyverklaring betreft bevat essentiële informatie over hoe Sofuba uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt en voor welke doeleinden.

2.  Hoe verzamelen we informatie?

In de eerste plaats verzamelen we persoonsgegevens die u ons bezorgt, bv. wanneer u ons een bericht stuurt via de contactpagina van onze website, wanneer u ons uw cv bezorgt, wanneer u zich via onze of de Edfin website inschrijft voor onze trainingen.

Sofuba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke u naar onze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor u als gebruiker.

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bv. als u als contactpersoon optreedt voor een financiële organisatie, door cookies wanneer u zich aanmeldt op onze website, via identiteitscontrole wanneer u onze gebouwen bezoek.

3. Welke informatie verzamelen we?

We beperken de verwerking van persoonsgegevens om buitensporige verwerking van persoonsgegevens te vermijden. Bij Sofuba zullen we uw persoonsgegevens bewerken op een manier die toereikend, relevant en beperkt is tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet.

Overzicht van de gegevens die we kunnen* verzamelen:

*Het opvragen van bepaalde informatie is verplicht voor operationele doeleinden om ervoor te zorgen dat uw opleiding zo goed mogelijk verloopt. Deze staan aangeduid via verplichte velden in het online inschrijvingsformulier van de website/het leerplatform. Andere data zijn optioneel en kan u ons doorgeven indien u dat wenst.

Doel
Systeem
Bewaarde gegevens
InschrijvingenWebsite

Naam, Voornaam, Geboortedatum, Geslacht, Nationaliteit, Taal, E-mail, Bedrijfsnaam, Adres, Functie, Diploma, Functieclassificatie, Datum Indiensttreding, Motivatie, Telefoonnummer, Factuurgegevens

Expertise van trainerLeer -en examenplatform

CV-data, Factuurgegevens, Expertisedomein

Informatie en marketingCampagne tool​​​​​​​

Naam, Voornaam, E-mail, Taal, Bedrijf & Functie, Geselecteerde expertisedomein

Inschrijving nieuwsbrief toekomstige vormingenWebsiteE-mailadres


4. We verwerken volgende gegevens:

Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij informatie via cookies en andere technologieën om een optimale werking van onze website te garanderen. Zo verwerken wij uw surfgedrag op anonieme basis, ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de website. Voor meer informatie hieromtrent kan u steeds onze Cookieverklaring raadplegen.

Wij verzamelen de inhoud en andere informatie die u verstrekt wanneer u onze diensten en leeroplossingen gebruikt. We verzamelen uw contactgegevens wanneer u ervoor kiest op de hoogte te worden gehouden van toekomstige vormingen. We verzamelen ook informatie over hoe u onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die u bekijkt of gebruikt, of de frequentie en duur van uw activiteiten.

Als u onze diensten gebruikt voor financiële transacties, verzamelen wij informatie over de transactie. Dit omvat uw betalingsgegevens, zoals uw bankrekeningnummer.

We verzamelen informatie wanneer u onze leeroplossingen bezoekt of gebruikt. Het gaat om informatie over de activiteiten die u onderneemt, over uw gebruik van onze diensten en over de informatie die u achterlaat op onze leeroplossingen.

Soms ontvangen wij informatie over u en uw activiteiten van externe partners, bv. informatie van een partner als wij gezamenlijk diensten aanbieden

5. Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke en welomschreven doeleinden en zullen uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden die verder gaan dan wat u redelijkerwijs kunt verwachten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

6. Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden die ons specifieke producten of diensten leveren, bv.:

Wij wijzen u erop dat we uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Indien persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden overgedragen naar bestemmingen waar het niveau van de bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als in de EER, bieden wij passende waarborgen in de vorm van standaardcontractbepalingen. Op die manier zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens die buiten de EER aan derden worden overgedragen, met net zoveel zorg worden verwerkt als in België.

Als u meer informatie wilt ontvangen over de derden aan wie wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven in overeenstemming met de wet of in het kader van een dienst die wij hen hebben toevertrouwd, of over de passende of geschikte waarborgen in geval van internationale gegevensoverdracht waarnaar eerder werd verwezen, gelieve dan contact op te nemen met onze data protection officer: via info@sofuba.be.

7. Hoe houden we uw informatie veilig?

Bij Sofuba engageren we ons om uw gegevens te beveiligen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de vernietiging, het verlies, de vervlasing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of de kennisgeving per vergissing van persoonsgegevens aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8. Duur van het bewaren van uw gegevens?

Alle persoonsgegevens worden in onze systemen niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de dienst te leveren of dan noodzakelijk voor de hierboven beschreven doeleinden. Meer specifiek is Sofuba wettelijk verplicht uw persoonsgegevens 10 jaar te bewaren om uw professionele kennis (toegang tot het beroep) of uw permanente bijscholing te bewijzen. De persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming verzamelen houden wij bij zolang uw toestemming blijft gelden. 

De informatie die u ons toestuurt via het contactformulier of in het kader van vragen of klachten via e-mail, wordt bewaard zolang deze nodig is om het formulier of de inhoud van uw e-mail volledig te kunnen beantwoorden en verwerken.

9. Welke rechten hebt u betreffende uw persoonsgegevens?

Bij Sofuba bewaren we uw persoonsgegevens indien dit nodig is voor onze activiteiten, bv. om bewijzen te verstrekken over uw leertraject of omwille van wettelijke vereisten.

Bij Sofuba willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, maar ook over uw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij u wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

U kunt deze rechten uitoefenen bij Sofuba door verzending van een e-mail aan info@sofuba.be. Om zeker te zijn dat het verzoek van u afkomstig is,  vragen wij u uw identiteit te bewijzen.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander privacyprobleem hebt, engageren wij ons om privacygerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen. Als zodanig beschikken wij over procedures die ons in staat stellen om op een efficiënte manier te reageren op uw eventuele problemen.

Indien u van mening bent dat Sofuba uw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt, hebt u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

10. Hoe houden wij u op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij Sofuba. De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website en we zullen u informeren over wijzigingen via de website en andere mededelingen.